Všeobecné obchodní podmínky Dayswaps CZ, s.r.o., pro službu DAYSWAPS Business

Společnost Dayswaps CZ, s.r.o., se sídlem Španielova 1302/74, 16300 Praha 6, IČO: 066 49 696, sp. zn. C 286258 vedená u Městského soudu v Praze, případně další společnosti z jejího koncernu (společně jako „DAYSWAPS“), se kterými je uzavřena příslušná smlouva odkazující se na tyto všeobecné obchodní podmínky (“VOP”).

Tyto VOP upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi DAYSWAPS a jeho smluvním partnerem, firemním zákazníkem (“Firemní zákazník”), který je společností poptávající pro své pracovníky („Oprávněná osoba“) služby automatického plánování a správy směn zprostředkované prostřednictvím webové aplikace Dayswaps („Aplikace DAYSWAPS“).

Tyto VOP se uplatní současně s obsahem smlouvy, která na ně odkazuje, uzavřené např. formou odsouhlasení webového formuláře zástupcem Firemního zákazníka („Smlouva“), a dále současně s případnými dalšími aplikovatelnými právními dokumenty, zejména s Všeobecnými obchodními podmínkami Dayswaps CZ, s.r.o. (dostupné na adrese dayswaps.com/terms-of-service či dayswaps.eu/terms-of-service (“Obecné VOP”) v jejich aktuální verzi. V případě rozporu mezi těmito VOP a Smlouvou má přednost ustanovení Smlouvy, v případě rozporu mezi ustanovením VOP a Obecných VOP má přednost ustanovení těchto VOP.

1/ Předmět spolupráce Firemního zákazníka a DAYSWAPS

Společnost DAYSWAPS se na základě registrace Firemního zákazníka v Systému, jak je tento definován níže, zavazuje poskytovat Firemnímu zákazníkovi službu agregace úhrad služeb a další služby Systému jako je přístup ke statistikám podniků, a Firemní zákazník se zavazuje hradit ceny za jednotlivé služby, zejména hradit měsíční poplatky, jež přísluší společnosti DAYSWAPS, a to po skončení každého měsíce využívání služby nebo, dle dohody se společností DAYSWAPS dle aktuálních technických a funkčních možností Systému.

2/ Administrátor

Administrátorem je fyzická osoba označená Firemním zákazníkem při registraci Firemního zákazníka u DAYSWAPS; komunikaci s Administrátorem akceptuje společnost DAYSWAPS všemi způsoby, kterými lze řádně zajistit integritu dat a identifikaci původce komunikace.
Administrátor obdrží vždy po skončení příslušného období měsíční elektronický strukturovaný seznam zpoplatněných služeb s identifikací Oprávněné osoby a provozovny, informacemi o počtu placených účtů a částce za každý účet.

3/ Oprávněná osoba a provozovna

Oprávněná osoba je fyzická osoba označená jako taková Administrátorem v Systému zaevidováním do seznamu Oprávněných osob ke správě Provozovny, jež je virtuální jednotkou v systému Dayswaps pro využívání služeb nabízených Dayswaps, do které má Oprávněná osoba přístup prostřednictvím webové aplikace Dayswaps a veškeré měsiční poplatky této Provozovny přísluší na účet Firemního zákazníka (“Seznam Oprávněných osob”). Administrátor zaeviduje Oprávněnou osobu uvedením jejího (i) celého jména a příjmení, (ii) e-mailu v doméně Firemního zákazníka (tj. např. jmeno@firma.cz), (iii) telefonního čísla a případně (iv) nákladového střediska Firemního zákazníka (“Referenční údaje”).

Firemní zákazník prostřednictvím Administrátora je povinen zabezpečit, aby Referenční údaje byly správné a úplné. Společnost DAYSWAPS není odpovědná za nesprávně zadané Referenční údaje ani za případné škody, které zadáním nesprávných nebo nekompletních Referenčních údajů mohly Firemnímu zákazníkovi, Oprávněné osobě nebo jakémukoliv jinému subjektu vzniknout.
Firemní zákazník je odpovědný za udržování Seznamu Oprávněných osob. DAYSWAPS má právo z času na čas prozkoumat Seznam Oprávněných osob Firemního zákazníka za účelem (i) podpory, produktového řízení a vývoje aplikace DAYSWAPS, (ii) revize kvality služeb společnosti DAYSWAPS a (iii) revize souladu aktivit Firemního zákazníka, Administrátora a Oprávněných osob s těmito VOP.
Firemní zákazník bere na vědomí, že Oprávněná osoba může začít využívat služeb společnosti DAYSWAPS na účet Firemního zákazníka jenom v případě, že (i) se v aplikaci DAYSWAPS zaregistruje svůj účet pod telefonním číslem či emailem (“Účet manažera”), kterým Oprávněnou osobu Firemní zákazník identifikoval a (ii) odsouhlasí příslušné smluvní dokumenty, čímž se automaticky aktivuje osobní profil Oprávněné osoby (“Osobní profil”).
Na základě aktivace Účtu manažera registrovaného do služby společnosti DAYSWAPS, tato Oprávněná osoba aplikuje platby za využité a čerpané služby prostřednictvím své Provozovny na účet Firemního zákazníka.

Oprávněné osoby je ze Seznamu Oprávněných osob vedeného společností DAYSWAPS oprávněn odstranit opět Administrátor; okamžikem odebrání příslušné Oprávněné osoby a provozovny ze Seznamu Oprávněných osob je deaktivován Účet manažera této Oprávněné osoby a tím zaniká její oprávnění čerpat služby prostřednictvím DAYSWAPS na účet Firemního zákazníka. Odebráním Oprávněné osoby ze Seznamu Oprávněných osob není dotčena možnost této Oprávněné osoby k využívání služeb prostřednictvím DAYSWAPS prostřednictvím svého Osobního profilu.

Společnost DAYSWAPS je oprávněná dle své volby omezit případně zcela zrušit přístup Oprávněné osoby k využívání služeb prostřednictvím DAYSWAPS a to hlavně z důvodu porušení příslušných smluvních dokumentů jako např. Obecné VOP.

4/ Odpovědnost za aktivity Oprávněné osoby

Firemní zákazník je odpovědný za všechny čerpání služeb prostřednictvím DAYSWAPS Oprávněnými osobami použitím Účtu manažera Oprávněné osoby v čase, kdy byla Oprávněná osoba uvedena na Seznamu Oprávněných osob, a to bez ohledu na to, zda jakékoliv takové čerpání služby bylo nebo nebylo mezi Firemním zákazníkem a Oprávněnou osobou autorizováno. Firemní zákazník je odpovědný za čerpání služeb prostřednictvím DAYSWAPS Oprávněnými osobami v čase, kdy byla Oprávněná osoba uvedena na Seznamu Oprávněných osob i v případě, kdy k čerpání služeb došlo prostřednictvím Firemního profilu za pomoci podvodné nebo jinak nepovolené aktivity Oprávněné osoby. Firemní zákazník bezodkladně oznámí Společnosti DAYSWAPS informace o zjištěné podvodné nebo jinak nepovolené aktivitě Oprávněné osoby, ke které došlo prostřednictvím této Oprávněné osoby.

5/ Billing

Na základě žádosti Administrátora společnost DAYSWAPS schvaluje kreditový rámec Firemního zákazníka, tedy celkovou maximální agregovanou částku služeb („Limit“), kterou je Firemní zákazník oprávněn čerpat před zpětným zaplacením příslušné faktury. Limit je společnost DAYSWAPS oprávněna přidělit, měnit či případně i zcela rušit dle své úvahy.

V případě dosažení Limitu Firemním zákazníkem, nebo pokud není Limit dosud schválen nebo byl společností DAYSWAPS zrušen platí, že Firemní zákazník musí pro další využívání služeb DAYSWAPS Oprávněnými osobami v Systému zvolit částku předplatného, na kterou mu společnost DAYSWAPS následně vystaví zálohovou fakturu a tuto zálohovou fakturu uhradit; takto uhrazená částka ponížená o případnou částku dalších případných splatných závazků Firemního zákazníka vůči společnosti DAYSWAPS je kreditní balancí pro čerpání dalších služeb.

O blížícím se či aktuálním vyčerpání Limitu bude Administrátor informován e-mailem.
Společnost DAYSWAPS vystaví vždy po skončení sjednaného období (obvykle jeden kalendářní měsíc) zpětně za dané období daňový doklad – fakturu za zprostředkované a Oprávněnými osobami spotřebované služby prostřednictvím DAYSWAPS na účet Firemního zákazníka. Splatnost faktur vystavených společností DAYSWAPS je stanovena na čtrnáct (14) kalendářních dní od data jejich doručení. Faktura je uhrazena připsáním peněžních prostředků na účet společnosti DAYSWAPS č. 2001347179/2010. Kontaktní osoba Jakub Mynařík: jakub@dayswaps.com. Společnost DAYSWAPS je oprávněna vystavit fakturu v elektronické podobě (ve formátu PDF/A). Faktury jsou zasílány e-mailem k rukám Administrátora a dále na e-mailovou adresu zadanou k účelu zasílání daňových dokladů (“Billing e-mail Firemního zákazníka”) Firemním zákazníkem v rámci registrace do Systému. Akceptovatelným způsobem je také zaslání faktury do datové schránky Firemního zákazníka jako příjemce.

Součástí faktury je elektronický strukturovaný seznam zpoplatněných služeb s identifikací Oprávněné osoby a provozovny, informacemi o počtu placených účtů a částce za každý účet (dále jen „Příloha faktury“).

Za doručení faktury v elektronické podobě se považuje okamžik přijetí e-mailu nebo dodání datové zprávy do datové schránky Firemního zákazníka jako příjemce.

Služba je společností DAYSWAPS za jednotlivé Oprávněné osoby a provozovny fakturována tak, že se fakturuje se celá cena nakoupené služby navýšená o hodnotu DPH na straně společnosti DAYSWAPS. (ke dni vytvoření těchto VOP, není společnost DAYSWAPS plátcem DPH)

6/ Oprávnění k užití Systému

Společnost DAYSWAPS Smlouvou uděluje Firemnímu zákazníkovi oprávnění užít Systém prostřednictvím webového přístupu. Toto oprávnění se uděluje jako nevýhradní, neomezené co do území a počtu užití, pro účely plnění Smlouvy (zejm. nikoli pro využití pro podnikání třetích osob nebo pro podnikání Firemního zákazníka jako poskytovatele plánování a spravování směn apod.) a časově omezené na dobu trvání Smlouvy.

V ostatním se na užití Systému uplatní ustanovení Obecných VOP pro užití programového vybavení (software) společnosti DAYSWAPS.

Toto oprávnění se poskytuje bezúplatně, není-li ujednáno jinak.

Společnost DAYSWAPS si vyhrazuje právo kdykoliv doplňovat, měnit a ubírat funkčnosti a funkcionalitu Systému.

7/ Záruky

Společnost DAYSWAPS prohlašuje a Firemní zákazník bere na vědomí a souhlasí, že jakékoli služby, zejména služby Systému, jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk a s ohledem na svůj silně rozvojový charakter mohou vykazovat vady.

Společnost DAYSWAPS neposkytuje zejména žádnou záruku kvality či dostupnosti služeb jí poskytovaných dle Smlouvy. Další záruky, prohlášení a výluky z nich jsou uvedeny v Obecných VOP.

8/ Doba trvání Smlouvy, ukončení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou třicet (30) kalendářních dnů. Společnost DAYSWAPS je oprávněna dle své volby omezit či zcela přerušit přístup Firemního zákazníka k Systému a deaktivovat Firemní účty všech Oprávněných osob v případě, že Firemní zákazník neplní řádně své povinnosti dle Smlouvy, zejména v případě, že je Firemní zákazník v prodlení s úhradou plateb vůči společnosti DAYSWAPS. Reaktivace přístupu Firemního zákazníka k Systému a s tím spojená reaktivace Firemních účtů Oprávněných osob po plné úhradě všech nesplacených závazků Firemního zákazníka vůči společnosti DAYSWAPS je výhradně dle úvahy společnosti DAYSWAPS.
Ukončení účinnosti Smlouvy nemá vliv na účinnost ustanovení článků 4, 5 a 9 těchto VOP.

9/ Osobní údaje

Informace o tom, jak chráníme a zpracováváme osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

10/ Závěrečná ujednání

Znění těchto VOP je účinné od 01. 03. 2019.

Společnost DAYSWAPS je oprávněna tyto VOP jednostranně změnit v přiměřeném rozsahu. O této změně je povinna informovat Firemního zákazníka ve formě zobrazení informace v Systému a e-mailem nejpozději čtrnáct (14) kalendářních dnů před nabytím účinnosti změny. Firemní zákazník má právo změnu VOP odmítnout do sedmi (7) kalendářních dnů před plánovanou účinností změny a v takovém případě je povinen Smlouvu vypovědět. Výpovědní doba v takovém případě činí sedm (7) kalendářních dnů, nejpozději však uplyne dnem předcházejícím dni, kdy nabydou účinnosti nové VOP.
Smlouva a tyto VOP se řídí právem České republiky, s vyloučením kolizních norem.
Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.